ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Το Ποινικό Δίκαιο στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από παραβατικές συμπεριφορές των πολιτών της. Είναι δηλαδή, το σύνολο των κανόνων που προβλέπουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες και ποιες ποινές επιβάλλονται για τις πράξεις αυτές. Με αντικείμενο το έγκλημα ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Πολιτεία επιβάλει τις ποινές και τα μέτρα ασφάλειας.Στο γραφείο μας, το οποίο διέπει η υπευθυνότητα και η συνέπεια, αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων, όπως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και ποινικών υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες παρακάτω:

•    Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας

•    Έλεγχος πορείας ποινικής δικογραφίας
•    Σύνταξη  & υποβολή εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών

•    Σύνταξη & υποβολή εγγραφών εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων, αιτήσεων άρσης προσωρινής κράτησης, αιτήσεων                άρσης και αντικατάστασης περιοριστικών όρων  

•    Παράσταση & εκπροσώπηση Κατηγορούμενου – Υπεράσπιση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών,                δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας 

Ασχολούμαστε με υποθέσεις ποινικού δικαίου (μηνύσεις - εγκλήσεις, παροχή εγγράφων εξηγήσεων, απολογητικά υπομνήματα, υπεράσπιση κατηγορουμένου κ.λπ.), προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό GDPR (Data mapping, Gap Analysis, Risk Assessment etc.), αλλά και με μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο  αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου (οικογενειακές διαφορές, συναινετικά διαζύγια, κληρονομικά, μισθώσεις, ακίνητα, έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, κτηματολόγιο, διαταγές πληρωμής κ.λπ.), πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μας και σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία μαζί του.

Εδώ εμπίπτουν όλες οι διαφορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στους ιδιώτες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Η ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική νομική μας συνδρομή έχει ως στόχο είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύθμισή της με τον πλέον ταχύ, αποτελεσματικό και ανώδυνο τρόπο για τους εντολείς μας, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς με τον πλέον επίσημο τύπο και τρόπο, αυτόν της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε: 

  Οικογενειακό Δίκαιο

​​​​​​​

-έκδοση διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης
Έκδοση διαζυγίου κατ’ αντιδικία λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου
-Ζητήματα Ενδοοικογενειακής Βίας & Απειλής
-το θέμα της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
-την διατροφή των ανηλίκων τέκνων & συζύγου
-το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των τέκνων
-την ρύθμιση της οικογενειακής στέγης –μετοίκηση συζύγου
-η κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
-η συμμετοχή συζύγων στα αποκτήματα κ.ά.
-Αγωγή αναγνώρισης ή/και προσβολής  πατρότητας
-Θέση σε Δικαστική συμπαράσταση

   Κληρονομικό Δίκαιο

- την έκδοση κληρονομητηρίου
-τη δημοσίευση διαθήκης ή την κήρυξη διαθήκης κυρίας
-αποποίηση κληρονομίας
- άδεια αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο

   Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αντιμετωπίζοντας δυστυχώς μεγάλο αριθμό υποθέσεων που απορρέουν από τροχαία ατυχήματα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα δικηγόρων που είναι σε θέση να αναλάβει και να αντιμετωπίσει κάθε ζήτημα που ανακύπτει από ένα τέτοιο συμβάν.  Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες που έχετε υποστεί, την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου, καθώς επιδιώκουμε και την αποκατάσταση κάθε άλλης πιθανής ζημίας προκληθείσας από το τροχαίο ατύχημα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
 
Τα νομικά ζητήματα των ακινήτων αποτελούν από τα πιο συνήθη στις καθημερινές συναλλαγές.

Ειδικότερα: 

Α. Πριν τη μεταβίβαση κυριότητας – αγοραπωλησία ενός ακινήτου απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας του (τίτλοι κτήσης ακινήτου, σύσταση οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμός πολυκατοικίας) καθώς και έλεγχος σχετικά με τυχόν βάρη (προσημείωση υποθήκης, τροπή σε υποθήκη, κατάσχεση κ.τ.λ.). Σημαντικό είναι δε και εάν και το πως είναι καταχωρημένο το ακίνητο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αναφορικά με τον εμφανισθέντα ιδιοκτήτη, την έκταση, τους τίτλους κτήσης, τις εμπράγματες ασφάλειες κ.τ.λ. για τυχόν διόρθωση προσήλων σφαλμάτων, καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, άσκηση αγωγών κ.τ.λ.

Αναλαμβάνουμε:

•    Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων
•    Παράσταση δικηγόρου κατά την συμβολαιογραφική πράξη
•    Μεταγραφή πράξεων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
•    Καταχώριση Εγγραπτέων πράξεων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης & Κτηματολογικό Γραφείο 
•    Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, Κτηματολογικού Φύλλου, Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος κλπ.
•    Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων
•    Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998
•    Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998
•    Ενστάσεις​​​​​​​

Β. Μείζον ζήτημα αποτελεί και το πεδίο των μισθώσεων, τόσο της κατοικίας, όσο και των επαγγελματικών. 

Συχνά ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια και λήξη της μίσθωσης, την καθυστέρηση καταβολής & τις αναπροσαρμογές του μισθώματος. 

Αναλαμβάνουμε:

•    Τη σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών κατοικίας & επαγγελματικής στέγης
•    Τη σύνταξη & διευθέτηση τροποποιητικών της μίσθωσης εγγράφων (τροποποίηση συμβατικών όρων, ανανέωση μισθωτικής σύμβασης, αποδεικτικά παράδοσης - παραλαβής μισθίου κλπ.)
•    Την σύνταξη εξωδίκων προς όχληση & επίλυση μισθωτικών ζητημάτων
•    Τις αγωγές απόδοσης χρήσης μισθίου
•    Τις διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου & πληρωμής μισθωμάτων
•    Τις υποθέσεις σχετικά με την μείωση, αύξηση και εν γένει αναπροσαρμογή του μισθώματος 

Γ. Τόσο μετά  την κατάρτιση μιας δανειακής σύμβασης με ένα πιστωτικό ίδρυμα και πριν την εκταμίευση του δανείου, όσο και  μετά την ολοσχερή του εξόφληση. 

Αναλαμβάνουμε: 

έλεγχο δανειακών συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα
εγγραφή και άρση/εξάλειψη  προσημειώσεων υποθήκης, συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, παράσταση στο αρμόδιο δικαστήριο και μεταγραφή - εγγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο & Κτηματολογικό Γραφείο. ​​​​​​​

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση μεταφράσεων και επικυρώσεων ξενόγλωσσων εγγράφων και πτυχίων για χρήση τους:

•    σε Διαγωνισμούς και Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., 
•    σε δημόσιες υπηρεσίες, 
•    σε θέσεις ιδιωτικού τομέα, καθώς και για κάθε νόμιμη χρήση κ.τ.λ.  

Ασχολούμαστε με μεταφράσεις εγγράφων στην ελληνική από την αγγλική, γαλλική, γερμανική γλώσσα, καθώς και άλλες γλώσσες.

GDPR – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ασχολούμαστε με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σχετικές παραβάσεις σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στα πλαίσια εργασιακών, πελατειακών σχέσεων κ.τ.λ.

Αναλαμβάνουμε τη συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό GDPR, EE 2016/679, Data mapping, Gap Analysis, Risk Assessment. ​​​​​​​

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις