ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Το Ποινικό Δίκαιο στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από παραβατικές συμπεριφορές των πολιτών της. Είναι δηλαδή, το σύνολο των κανόνων που προβλέπουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες και ποιες ποινές επιβάλλονται για τις πράξεις αυτές. Με αντικείμενο το έγκλημα ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Πολιτεία επιβάλει τις ποινές και τα μέτρα ασφάλειας.Στο γραφείο μας, το οποίο διέπει η υπευθυνότητα και η συνέπεια, αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις Ποινικού Δικαίου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων, όπως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και ποινικών υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες παρακάτω:

•    Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας

•    Έλεγχος πορείας ποινικής δικογραφίας
•    Σύνταξη  & υποβολή εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών

•    Σύνταξη & υποβολή εγγραφών εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων, αιτήσεων άρσης προσωρινής κράτησης, αιτήσεων                άρσης και αντικατάστασης περιοριστικών όρων  

•    Παράσταση & εκπροσώπηση Κατηγορούμενου – Υπεράσπιση ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών,                δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας 

Ασχολούμαστε με υποθέσεις ποινικού δικαίου (μηνύσεις - εγκλήσεις, παροχή εγγράφων εξηγήσεων, απολογητικά υπομνήματα, υπεράσπιση κατηγορουμένου κ.λπ.), προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό GDPR (Data mapping, Gap Analysis, Risk Assessment etc.), αλλά και με μεταφράσεις και επικυρώσεις εγγράφων.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο  αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου (οικογενειακές διαφορές, συναινετικά διαζύγια, κληρονομικά, μισθώσεις, ακίνητα, έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου, κτηματολόγιο, διαταγές πληρωμής κ.λπ.), πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μας και σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία μαζί του.

Εδώ εμπίπτουν όλες οι διαφορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στους ιδιώτες, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Η ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική νομική μας συνδρομή έχει ως στόχο είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύθμισή της με τον πλέον ταχύ, αποτελεσματικό και ανώδυνο τρόπο για τους εντολείς μας, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς με τον πλέον επίσημο τύπο και τρόπο, αυτόν της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε: 

  Οικογενειακό Δίκαιο

​​​​​​​

-έκδοση διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης
Έκδοση διαζυγίου κατ’ αντιδικία λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου
-Ζητήματα Ενδοοικογενειακής Βίας & Απειλής
-το θέμα της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
-την διατροφή των ανηλίκων τέκνων & συζύγου
-το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των τέκνων
-την ρύθμιση της οικογενειακής στέγης –μετοίκηση συζύγου
-η κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
-η συμμετοχή συζύγων στα αποκτήματα κ.ά.
-Αγωγή αναγνώρισης ή/και προσβολής  πατρότητας
-Θέση σε Δικαστική συμπαράσταση

   Κληρονομικό Δίκαιο

- την έκδοση κληρονομητηρίου
-τη δημοσίευση διαθήκης ή την κήρυξη διαθήκης κυρίας
-αποποίηση κληρονομίας
- άδεια αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο

   Τροχαία Ατυχήματα

Το γραφείο μας αντιμετωπίζοντας δυστυχώς μεγάλο αριθμό υποθέσεων που απορρέουν από τροχαία ατυχήματα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα δικηγόρων που είναι σε θέση να αναλάβει και να αντιμετωπίσει κάθε ζήτημα που ανακύπτει από ένα τέτοιο συμβάν.  Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες που έχετε υποστεί, την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου, καθώς επιδιώκουμε και την αποκατάσταση κάθε άλλης πιθανής ζημίας προκληθείσας από το τροχαίο ατύχημα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
 
Τα νομικά ζητήματα των ακινήτων αποτελούν από τα πιο συνήθη στις καθημερινές συναλλαγές.

Ειδικότερα: 

Α. Πριν τη μεταβίβαση κυριότητας – αγοραπωλησία ενός ακινήτου απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας του (τίτλοι κτήσης ακινήτου, σύσταση οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμός πολυκατοικίας) καθώς και έλεγχος σχετικά με τυχόν βάρη (προσημείωση υποθήκης, τροπή σε υποθήκη, κατάσχεση κ.τ.λ.). Σημαντικό είναι δε και εάν και το πως είναι καταχωρημένο το ακίνητο στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αναφορικά με τον εμφανισθέντα ιδιοκτήτη, την έκταση, τους τίτλους κτήσης, τις εμπράγματες ασφάλειες κ.τ.λ. για τυχόν διόρθωση προσήλων σφαλμάτων, καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, άσκηση αγωγών κ.τ.λ.

Αναλαμβάνουμε:

•    Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων
•    Παράσταση δικηγόρου κατά την συμβολαιογραφική πράξη
•    Μεταγραφή πράξεων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
•    Καταχώριση Εγγραπτέων πράξεων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης & Κτηματολογικό Γραφείο 
•    Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, Κτηματολογικού Φύλλου, Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος κλπ.
•    Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων
•    Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998
•    Αίτηση αναγνωριστική κυριότητας άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998
•    Ενστάσεις​​​​​​​

Β. Μείζον ζήτημα αποτελεί και το πεδίο των μισθώσεων, τόσο της κατοικίας, όσο και των επαγγελματικών. 

Συχνά ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια και λήξη της μίσθωσης, την καθυστέρηση καταβολής & τις αναπροσαρμογές του μισθώματος. 

Αναλαμβάνουμε:

•    Τη σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών κατοικίας & επαγγελματικής στέγης
•    Τη σύνταξη & διευθέτηση τροποποιητικών της μίσθωσης εγγράφων (τροποποίηση συμβατικών όρων, ανανέωση μισθωτικής σύμβασης, αποδεικτικά παράδοσης - παραλαβής μισθίου κλπ.)
•    Την σύνταξη εξωδίκων προς όχληση & επίλυση μισθωτικών ζητημάτων
•    Τις αγωγές απόδοσης χρήσης μισθίου
•    Τις διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου & πληρωμής μισθωμάτων
•    Τις υποθέσεις σχετικά με την μείωση, αύξηση και εν γένει αναπροσαρμογή του μισθώματος 

Γ. Τόσο μετά  την κατάρτιση μιας δανειακής σύμβασης με ένα πιστωτικό ίδρυμα και πριν την εκταμίευση του δανείου, όσο και  μετά την ολοσχερή του εξόφληση. 

Αναλαμβάνουμε: 

έλεγχο δανειακών συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα
εγγραφή και άρση/εξάλειψη  προσημειώσεων υποθήκης, συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, παράσταση στο αρμόδιο δικαστήριο και μεταγραφή - εγγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο & Κτηματολογικό Γραφείο. ​​​​​​​

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση μεταφράσεων και επικυρώσεων ξενόγλωσσων εγγράφων και πτυχίων για χρήση τους:

•    σε Διαγωνισμούς και Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., 
•    σε δημόσιες υπηρεσίες, 
•    σε θέσεις ιδιωτικού τομέα, καθώς και για κάθε νόμιμη χρήση κ.τ.λ.  

Ασχολούμαστε με μεταφράσεις εγγράφων στην ελληνική από την αγγλική, γαλλική, γερμανική γλώσσα, καθώς και άλλες γλώσσες.

GDPR – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ασχολούμαστε με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σχετικές παραβάσεις σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στα πλαίσια εργασιακών, πελατειακών σχέσεων κ.τ.λ.

Αναλαμβάνουμε τη συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό GDPR, EE 2016/679, Data mapping, Gap Analysis, Risk Assessment. ​​​​​​​

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χρήσιμες Συμβουλές και Απαντήσεις σε Ερωτήματα.

Έχουμε συγκεντρώσει στην συγκεκεριμένη ενότητα κάποιες από τις χρησιμότερες συχνότερες ερωτήσεις που έχουμε δεχτεί στην καθημερινή πρακτική της μάχιμης δικηγορίας:

Τι πρέπει να έχω μαζί μου κατά το πρώτο ραντεβού με την Δικηγόρο

Ασφαλώς θα σας κατευθύνουμε για το ποια έγγραφα επακριβώς χρειαζόμαστε αναλόγως με το ζήτημα για το οποίο μας απευθύνεστε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού στους χώρους μας, ωστόσο κατά την πρώτη μας συνάντηση πρέπει να φέρετε μαζί σας όλα τα έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να θέσουμε τα θεμέλια της υπόθεσής σας.

Επί παραδείγματι:

1) σε υπόθεση κληρονομικών  χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη του θανόντος, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, του, συμβόλαια με τα οποία είχε αποκτήσει ακίνητα ο θανόντας  κ.ο.κ. ,

2) σε υπόθεση οικογενειακής φύσεως και συγκεκριμένα συναινετικού διαζυγίου: απαιτείται να προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μισθωτήριο της κατοικίας η οποία αποτελεί οικογενειακή στέγη κ.ο.κ. Ακόμα και αν δεν είστε σίγουρος, καλύτερα να έχετε επιπλέον έγγραφα και στοιχεία που θα εκτιμηθούν και θα διαχωριστούν κατά την επίσκεψη σας, παρά να ελλείπουν βασικά στοιχεία του ζητήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Οι συνεργάτες μας θα σας δώσουν όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το θέμα σας και τις πηγές που θα αναζητηθούν τα απαιτούμενα έγγραφα.

2) Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και κατόπιν να έρθω από το γραφείο σας αν χρειάζεται για ραντεβού, μπορώ;

Πάντα είμαστε στην διάθεση των εντολέων μας αλλά και ανθρώπων που μας έχουν απευθυνθεί είτε  τυχαία είτε κατόπιν συστάσεως προκειμένου να τους εξυπηρετήσουμε και να τους παρέχουμε τις ενδεδειγμένες γι΄αυτούς νομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών είναι μια εργασία σοβαρή, υπεύθυνη και απαιτητική και τα ζητήματα είναι τέτοιας φύσεως που δεν “λύνονται” επιφανειακά, από το τηλέφωνο χωρίς πρώτα να έχει υπάρξει δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση, να έχει ληφθεί αναλυτικά ιστορικό της υπόθεσης σας και να έχει γίνει εκτίμηση της κατάστασης ώστε να συναποφασίσουμε μαζί σας την πορεία των διαδικασιών που πρέπει να λάβουν χώρα.

ΜΗΝ επαφίεστε σε απομακρυσμένες, επιφανειακές “συμβουλές και απαντήσεις”, διότι το πιθανότερο είναι να αποβούν μοιραίες, και εσείς θα είστε ο μόνος αποδέκτης των συνεπειών που θα επέλθουν.

3) Τηλεφωνώ για να μάθω το ύψος της αμοιβής σας  για την υπόθεση μου , ποιο είναι;

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω (ερώτηση Νο 2), η παροχή νομικών υπηρεσιών είναι μια εργασία σοβαρή, υπεύθυνη και απαιτητική και πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση, να έχει ληφθεί αναλυτικά ιστορικό της υπόθεσης σας και να έχει γίνει εκτίμηση της κατάστασης ώστε να συναποφασίσουμε μαζί σας την πορεία των διαδικασιών που πρέπει να λάβουν χώρα. Ως εκ τούτου το οικονομικό κόστος μίας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και νομικής αμοιβής, εξαρτάται από την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, τις ώρες απασχόλησης με αυτήν, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, την βαθμίδα του Δικαστηρίου που εισάγεται ή εκκρεμεί (διαφορετικά γραμμάτια προείσπραξης Δικηγορικής αμοιβής από π.χ. Ειρηνοδικείο σε Μονομελές/ Πολυμελές Πρωτοδικείο), τυχόν Παράβολα Δημοσίου, επιδόσεις εγγράφων, Διορισμός Πραγματογνωμόνων κ.ο.κ. και ΔΕΝ αποτελεί ένα προκαθορισμένο  ποσό, κοινό για όλες.

4) Θέλω να κάνουμε ραντεβού για την υπόθεση μου/ Θέλω να αναλάβετε την υπόθεση μου αλλά βρίσκομαι εκτός Αθήνας/εκτός Ελλάδας, είναι δυνατόν να συνεργαστούμε;

Ένας απ΄ τους βασικότερους στόχους του Γραφείου μας, εκτός από την Νομική Εκπροσώπηση των Εντολέων μας , είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στα απαιτητικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί. Πυρήνας άλλωστε μίας καλής συνεργασίας σε μία Υπόθεση Νομική Φύσεως δεν είναι η τοπική εγγύτητα Δικηγόρου-Εντολέα, αλλά η Αμεσότητα, η Συνέπεια , η  Εχεμύθεια και η Αποτελεσματικότητα, οι οποίες και μας χαρακτηρίζουν. Γι αυτό και εμείς, πλήρως εναρμονισμένοι με τις τρέχουσες συνθήκες, έχοντας αρκετούς εντολείς εκτός Αθήνας  και κατοίκους Εξωτερικού (στον Καναδά, Αμερική και  Αυστραλία) και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες πραγματοποιούμε ραντεβού με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, Viber, WhatsApp κ.ο.κ. σε κατάλληλους χρόνους ανάλογα με την τοπική ώρα των εντολέων μας.

5) Mε καλούν  από Αστυνομικό Τμήμα ή Ειρηνοδικείο να παράσχω εξηγήσεις σχετικά με μία ποινική υπόθεση, ποιο είναι το πρώτο βήμα;

Όταν σας καλέσουν από κάποιο Αστυνομικό Τμήμα ή Ειρηνοδικείο να παρουσιαστείτε προκειμένου να καταθέσετε σχετικά με υπόθεση στην οποία είστε εμπλεκόμενος ως ύποπτος, παρουσιάζεστε αυτοπροσώπως με την αστυνομική σας ταυτότητα κατά την ημέρα και ακριβή ώρα που έχετε κληθεί, ζητάτε και λαμβάνετε αντίγραφα του συνόλου της ποινικής δικογραφίας καθώς και προθεσμία, προκειμένου να μας τα φέρετε και να επεξεργαστούμε το Υπόμνημα Παροχής Εγγράφων Εξηγήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραστείτε και να ενεργήσετε τα ανωτέρω, το Γραφείο μας αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει εφόσον μας εξουσιοδοτήσετε σχετικά.

6) Θέλω να αγοράσω ένα σπίτι/ οικόπεδο και ο πωλητής του μου έχει φέρει έγγραφα που φαίνεται ότι το ακίνητο είναι “καθαρό και δεν έχει χρέη”, εγώ ως υποψήφιος αγοραστής πως είμαι σίγουρος;

Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου αποτελεί μία πολύ σοβαρή υπόθεση για οποιοδήποτε άτομο (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση) στην οποία επενδύονται μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε προερχόμενα από προϊόν δανείου με μακροχρόνιες δόσεις, είτε προερχόμενα από αποταμιεύσεις μιας  ζωής! Γι' αυτούς τους λόγους, αλλά και προκειμένου το ακίνητο να μπορεί να αξιοποιηθεί  νομικά και πολεοδομικά στο μέλλον, πρέπει να διενεργηθεί  πολύ προσεκτικός έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς και έλεγχος νομιμότητας του υφιστάμενου κτίσματος από Πολιτικό Μηχανικό. Στο Γραφείο μας εξειδικευόμαστε στις αγοραπωλησίες ακινήτων, έχοντας φέρει εις πέρας πληθώρα περιπτώσεων νομικών ελέγχων ακινήτων  με, αλλά και χωρίς υφιστάμενα νομικά βάρη. Έχουμε δε, δίκτυο συνεργαζόμενων με το Γραφείο μας Πολιτικών Μηχανικών και Συμβολαιογράφων για τέτοιας φύσεως θέματα. Συνεπώς, μην αρκείστε σε επίδειξη εγγράφων, Πιστοποιητικών κ.ο.κ. , τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί από καταρτισμένο Δικηγόρο της επιλογής και εμπιστοσύνης που να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και είναι σε θέση να σας αναλάβει, ριψοκινδυνεύοντας σημαντικά χρηματικά ποσά!