Εισήγηση της κ. Σταυρούλας -Αντιγόνης Πριλή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής 8-10 Δεκεμβρίου 2023 της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρείας για το ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα : " Κατάθλιψη και Ικανότητα Σύνταξης διαθήκης" το οποίο αποτέλεσε και το θέμα της Διπλωματικής της Εργασίας στα πλαίσια των Μεταπτυχιακων της Σπουδών Εξειδίκευσης στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Η Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων στην Ψυχιατροδικαστική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. πραγματεύεται το θέμα της ικανότητας σύνταξης διαθήκης του πάσχοντα από κατάθλιψη ασθενή. Το συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο από νομικής όσο και από ψυχιατρικής πλευράς, δεδομένου ότι η κατάθλιψη αποτελεί μία συχνά απαντώμενη ψυχική διαταραχή, η οποία συνδέεται με σημαντική μείωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του πάσχοντος ατόμου.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο διαθέτης πρέπει να έχει ανεπηρέαστα τα εξής χαρακτηριστικά: μνήμη, ορθή αντίληψη της αξίας της περιουσίας του, ορθή αντίληψη της πραγματικότητας και βούληση (πρόθεση) για το πως και σε ποια άτομα θα διαθέσει την περιουσία του, η κατάθλιψη δε, είναι μία ψυχική, συναισθηματική διαταραχή που επηρεάζει τις νοητικές λειτουργίες, όπως την σκέψη, την συγκέντρωση και την λήψη αποφάσεων κλπ. Έχει δε η παρούσα εργασία σκοπό να συμπληρώσει το «κενό» που διαπιστώθηκε κατά την αρθογραφική και βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου μέχρι τώρα έχει μελετηθεί η δικαιοπρακτική ικανότητα και η ικανότητα σύνταξης διαθήκης των ανοικών ασθενών, αλλά και ασθενών με ψυχώσεις και όχι όσων έχουν καταθλιπτική διαταραχή.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ

Στην συγκεκριμένη Εργασία πραγματοποιήθηκαν παράλληλα δύο είδη ερευνών προκειμένου το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας να μελετηθεί τόσο από νομικής όσο και από ιατρικής σκοπιάς:

1) έρευνα και μελέτη σε καταχωρηθείσες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων στην ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ” καθώς και στην ηλεκτρονική βάση νομικών δεδομένων “ΝΟΜΟΣ” από το έτος 1999 έως και το έτος 2020 και 2) χορηγήθηκαν σε δείγμα ευκολίας 100 ατόμων τα εξής ψυχομετρικά εργαλεία-ερωτηματολόγια:1) Η Σύντομη Εξέταση της Νοητικής Κατάστασης - Mini-Mental State Examination,

2) Η Κλίμακα Εκτίμησης Ικανότητας Οικονομικής Φύσεως Δικαιοπραξίας/Evaluation Scale of Capacity for Legal Transactions of Financial Nature-CLFS και

3) Η Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης - Geriatric Depression Scale “GDS”, τα αποτελέσματα των οποίων συσχετίσθηκαν.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο προαναφερόμενες έρευνες ήταν τα εξής:

 

1) Από έρευνα και μελέτη σε καταχωρηθείσες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων προέκυψαν τα εξής: Επί συνόλου λοιπόν εκατόν μία (101) σχετικών δικαστικών αποφάσεων καταγράφηκαν στοιχεία από εκατόν επτά (107) διαθήκες. Τα μισά άτομα εκ των διαθετών ήταν άντρες και τα άλλα μισά γυναίκες. Η μέση ηλικία θανάτου ήταν τα 76,85 έτη (SD=12,79 έτη). Σωματικές ασθένειες είχε το 59,8% των θανόντων, Ψυχικές, διανοητικές, νευρολογικές διαταραχές είχε το 57,9% των θανόντων και κατάθλιψη το 2,8%. . Το 10,3% των ατόμων είχε νοσηλευτεί σχετικά με ψυχιατρική διαταραχή σε χρόνο είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο της σύνταξης της υπό κρίση κάθε φορά διαθήκης. Το 26% των θανόντων είχε περισσότερες από μια διαθήκες. Από τα στοιχεία των αποφάσεων: το 32,7% των διαθηκών ήταν ιδιόγραφες και το 57,9% ήταν δημόσιες, δηλαδή ενώπιον

συμβολαιογράφου. Επίσης, το 49,5% των διαθηκών κρίθηκε έγκυρο από το δικάσαν δικαστήριο. Ενώ στο 7,5% των περιπτώσεων οι διαθέτες κρίθηκαν ως υποβόλιμα – εξαρτώμενα άτομα. Το ποσοστό άκυρων διαθηκών ήταν σημαντικά υψηλότερο (48,3% ) στις περιπτώσεις που το άτομο έπασχε από ψυχικές-διανοητικές- νευρολογικές διαταραχές σε σχέση με το άτομο που έπασχε (και) από σωματικές ασθένεις-παθήσεις (36,1 % ).

 

2) Από την διενεργηθείσα έρευνα στο δείγμα ευκολίας 100 ατόμων προέκυψε ότι περίπου το 51,2% των συμμετεχόντων είχε σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, δηλαδή σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες, ενώ οι υπόλοιποι μισοί, δηλαδή περίπου το 46,5% είχαν ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα, εν διαπιστώθηκε ότι αυτά τα άτομα είναι ανίκανα για επιχείρηση δικαιοπραξιών οικονομικού χαρακτήτα και κατά συνέπεια και σύνταξη διαθήκης. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα άτομα με σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα, σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία-αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την γνώση για την αξία έξι (6) κοινών αγαθών από τον γνωστικό τους κύκλο, σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες. { σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα μέση τιμή 23,07 (2,80) / ενδιαμ. εύρος 23,0 (21,0-25,0) / mann-whitney test 0,044}. Υπήρξε σημαντική αρνητική συσχέτιση της κλίμακας καταθλιπτικών συμπτωμάτων με την κατηγορία Ι της κλίμακας ΚΕΙΟΔ που αφορά την αναγνώριση της αξίας τριών νομισμάτων από τον εξεταζόμενο. Οπότε, όσο υψηλότερες ήταν οι τιμές στην κατηγορία Ι της κλίμακας ΚΕΙΟΔ ( 0,033) τόσο λιγότερα ήταν τα καταθλιπτικά συμπτώματα (0,093). Επίσης, υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της κλίμακας MMSE με την συνολική κλίμακα ΚΕΙΟΔ (0,020), όπως και με κατηγορία ΙΙΙ της κλίμακας ΚΕΙΟΔ (0,016). Σε κάθε περίπτωση δεν προέκυψε στατιστικά σημαντικό εύρημα που να αποδεικνύει ανικανότητα των με σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα ατόμων να επιχειρήσουν δικαιοπραξίες οικονομικής φύσεως και να συντάξουν διαθήκη.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΩΝ

Από το σύνολο της έρευνας τόσο στην νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων όσο και δια των ψυχομετρικών εργαλείων σε δείγμα εκατό (100) ατόμων, εξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα και επιβεβαιώνεται ξανά ως ορθός και αληθής ο κοινός τόπος μεταξύ νομικών και ψυχιάτρων – νευρολόγων ότι η ύπαρξη μιας ψυχικής διαταραχής δεν συνδέεται κατά τρόπο απόλυτο ή καθολικό με την άρση των ικανοτήτων ενός ασθενούς.

Υπογραμμίζεται πως χρήζει περαιτέρω έρευνας ο αποφασιστικός ρόλος της κατάθλιψης στην ικανότητα για δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου και στην σύνταξη διαθήκης με παράλληλη διερεύνηση και αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων εφεξής.

0
Feed

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.